Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Thanh Xuyên

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Xuyên, QH-2014-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận Đọc thêm…

Seminar khoa học thường kỳ: “Ngôn ngữ và quá trình hình thành chủ thể đạo đức: Giáo dục Phật giáo cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh”

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ Ngày 18/12/2018, tại A313 Khoa Nhân học đã diễn ra seminar khoa học với chủ đề: Ngôn ngữ và quá trình hình thành chủ thể đạo đức: Giáo dục Phật giáo cho trẻ em tại Đọc thêm…

Giới thiệu về các sinh hoạt khoa học và trao đổi học thuật thường niên của Ban Thúc đẩy Bình đẳng Giới, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản

The CSEAS Gender Equality Promotion Committee was established in 2016. Based on Kyoto University’s and CSEAS’s Action Plan for Gender Equality Promotion, we take the initiative to organize the following activities for the purpose of promoting gender equality and diversity. Đọc thêm…