Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu Nhân học về thực hành chăm sóc sức khỏe ở một bệnh viện miền Bắc Thái Lan” của Viện Dân tộc học

Tọa đàm Khoa học: “Nghiên cứu Nhân học về thực hành chăm sóc sức khỏe ở một bệnh viện miền Bắc Thái Lan” Diễn giả: TS. Kyeong Seo, Giảng viên Khoa Nhân học, Đại học Yonsei Hàn Quốc. Địa điểm: Đọc thêm…

Seminar Khoa học của TS. Julia

Seminar Khoa học TS. Julia

Seminar khoa học, TS Julia Vorhölter. Dr. Julia Vorhölter, Institute for Social and Cultural Anthropology, Göttingen University Tuesday 17 July, 9:00-11:00: Mental Health Interventions and Psychotherapy in Countries of the Global South: Appropriations, Translations, and (Unintended) Consequences Abstract In recent Đọc thêm…