TS Phan Phương Anh PDF. In Email
Đội Ngũ Cán Bộ - Đội Ngũ Cán Bộ
Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 20:54

1. Thông tin cá nhân

Năm sinh: 1972

Quê quán: Sóc Sơn – Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ Nhân học xã hội, Trường Cao học Khoa học Xã Hội Paris, Cộng Hòa Pháp (2005)
 • Thạc sĩ Văn học hiện đại, Đại học Tổng hợp Provence, Cộng Hòa Pháp (1997)
 • Cử nhân Tiếng Pháp, Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (1993)
 • Tiếng Pháp: Nghe nói đọc viết thông thạo
 • Tiếng Anh:   Nghe nói đọc viết
 • Tiến sĩ Nhân học xã hội, Trường Cao học Khoa học Xã Hội Paris, Cộng Hòa Pháp (2005)
 • Thạc sĩ Văn học hiện đại, Đại học Tổng hợp Provence, Cộng Hòa Pháp (1997)
 • Cử nhân Tiếng Pháp, Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (1993)

3. Trình độ ngoại ngữ:

 • Tiếng Pháp: Nghe nói đọc viết thông thạo
 • Tiếng Anh:  Nghe nói đọc viết

4. Quá trình công tác

 • 10/2016-nay: Giảng viên tại Bộ môn Nhân học văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 • 2014-2016: Nghiên cứu  tại Trường Đại học tổng hợp Sunshine Coast - Bang Queensland - Australia
 • 2007-2014: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (2011-2013: Phó trưởng ban Lý luận và Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật; 2013-2014: Phó trưởng ban Di sản văn hóa)
 • 2006-2007: Nghiên cứu về đề tài Đa văn tự ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Triết, thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan (12 tháng)
 • 2000-2004: Tư vấn đánh giá độc lập cho một số dự án phát triển và dự án văn hoá ở Việt Nam do các tổ chức Sida, Danida, Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ (5 tháng)
 • 1996: Làm việc tại bộ phận Bản thảo, Nhà xuất bản Actes Sud, Arles, Cộng Hòa Pháp (2 tháng)
 • 1995-1996: Thực tập sinh về Dịch văn học, Trường Đại học tổng hợp Aix-en-Provence, Cộng Hòa Pháp
 • 1993-1994: Giáo viên tiếng Pháp, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội & Trường học không biên giới (Tổ chức phi chính phủ của Pháp)

5. Hoạt động đào tạo

 • 2011-2014: Giảng dạy NCS, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Các chuyên đề: Phương pháp nghiên cứu nhân học; Nhân học văn hóa
 • Từ 2011: Giáo viên kiêm nhiệm, Bộ môn Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 • Học phần: Nhân học chữ viết; Chuẩn bị giảng dạy học phần Nhân học ngôn ngữ
 • Hướng dẫn: Đồng hướng dẫn 03 luận văn tiến sĩ (02 đã bảo vệ thành công); hướng dẫn 01 luận văn thạc sĩ (đã bảo vệ thành công)

6. Các đề tài nghiên cứu

a. Thành viên các đề tài

 • 2013-2017: To whom do the landscapes of Asia belong? Tourismification in southern Asian highlands: social dynamics and landscape patrimonialisation in ethnic minorities’ rural areas (Cảnh  quan châu Á thuộc về ai? Du lịch hóa vùng cao Nam Á: động thái xã hội và di sản hóa cảnh quan ở các vùng dân tộc thiểu số (Việt Nam, Lào, Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc). Tổ chức nghiên cứu quốc gia Pháp tài trợ, Evelyne Gauché (Đại học tổng hợp Tours) điều phối.

b. Chủ nhiệm các đề tài

 • 2011-2013: Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết TW5 (khóa VIII) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đề tài cấp Bộ.
 • 2011: Kiểm kê khoa học di sản phi vật thể Bài chòi tỉnh Bình Định. Đề tài sưu tầm PVT thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
 • 2010: Sưu tầm thư pháp Hán-Nôm trên địa bàn Hà Nội. Đề tài sưu tầm PVT thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
 • 2009: Tục giỗ họ ở làng Ngưu Trì (Nam Cường, Nam Trực, Nam Định). Đề tài sưu tầm PVT thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
 • 2008: Sưu tầm tư liệu thành văn và ảnh về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Cộng hòa Pháp. Đề tài sưu tầm PVT thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
 • 2004-2005: Thờ cúng tổ tiên trong cộng đồng người Việt ở Marseille. Vụ Di sản dân tộc học thuộc Bộ Văn hóa Pháp tài trợ.
 • 1999-2000: Di sản chữ viết tại Việt Nam. Vụ Di sản dân tộc học, thuộc Bộ Văn hóa Pháp, tài trợ.

c. Hướng nghiên cứu chính hiện nay

 • Nhân học ngôn ngữ và chữ viết; Văn tự trong tín ngưỡng và tôn giáo; Văn hóa viết thế kỷ 21; Di sản văn hóa, văn hóa và phát triển bền vững.

7. Các công trình khoa học đã công bố

a. Sách in chung

 • Phan Phương Anh. “Nhân học chữ viết: Lịch sử, cách tiếp cận và triển vọng ở Việt Nam”, trong Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Huy, Lâm Bá Nam, Vương Xuân Tình (đồng chủ biên). Nxb Tri Thức, Hà Nội, 2016, tr. 243-262.
 • Nguyễn Văn Ngọc và Phan Phương Ngọc (bút danh). “Hội Bài chòi Bình Định, trong Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam, nhiều tác giả. Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2014, tr. 1062-1079.
 • Phan Phương Anh và Christine Hemmet. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh tư tiệu lưu trữ tại Pháp. Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2009. (Việt-Pháp-Anh)
 • Phan Phương Anh. “Chữ thiêng: văn tự trong thờ cúng tổ tiên của người Việt đương đại, trong Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, Lê Hồng Lý và Nguyễn Phương Châm (tuyển chọn). Nxb Thế giới, Hà Nội, 2008, tr. 175-202.
 • Phan Quý (CB), Đỗ Đức Thảo, Phan Phương Anh. Lịch sử văn học Pháp. Tuyển tác phẩm Trung cổ và thế kỷ XVI. Nxb Thế giới, Hà Nội, 1999. Song ngữ (Pháp-Việt).
 • Bài báo đăng trên tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo
 • “Di sản hóa lễ hội truyền thống và tính thiêng của nghi lễ ”, trong 10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Nxb. KHoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2014, tr. 33-42.
 • “Bảo tồn văn hóa phi vật thể và những thách thức trong bối cảnh Biến đổi khí hậu: nghiên cứu trường hợp Cà Mau”, trong Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013. (Viết chung với Vũ Cảnh Toàn)
 • “Chữ quốc ngữ đi tìm bút lông. Một vài nhận xét về những tác động của việc thay đổi văn tự ở Việt Nam thông qua hiện tượng thư pháp chữ quốc ngữ”, trong Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, tập 2. Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr. 637-648.
 • “Les bigraphes vietnamiens : quelques remarques sur les impacts de l’usage de l’idéogramme sur leurs écrits en alphabet” [Những người dùng hai văn tự ở Việt Nam: một vài nhận xét về ảnh hưởng của việc dùng chữ biểu ý đối với những văn bản viết bằng quốc ngữ của họ]. Annales de la Fondation Fyssen [Tập san Quỹ Fyssen], n0 22, tr. 122-134. Paris, 2007.
 • “La société vietnamienne contemporaine à travers le roman : l’exemple du Lao Khổ de Ta Duy Anh” [Xã hội Việt Nam đương đại trong tiểu thuyết: ví dụ Lão Khổ của Tạ Duy Anh], Tạp chí Moussons [Gió mùa], n° 99, tr. 97-99. Institut de Recherche du Sud-Est d'Asie, CNRS et Université de Provence, 12/1999.
 • “L’écriture de la modernité dans le contexte vietnamien” [Viết về hiện đại trong bối cảnh Việt Nam], Annali [Tập san], volume 58, fascicolo 3-4, tr. 463-494. Napoli : Instituto Universitario Orientale [Viện nghiên cứu Phương Đông], 1998.
 • c. Các công trình dịch thuật
 • “Tính thiêng của sự vi phạm: lý thuyết và lễ hội”, dịch từ bản tiếng Pháp ["Le sacré de transgression: théorie de la fête", trong  L'homme et le sacré [Con người va tính thiêng], Roger Caillois,1950 (1939). Paris: Gallimard, trang 127-168], Tạp chí Văn hóa học, số 1(11), 2014. (Dịch chung với Nguyễn Thị Nhàn)
 • “Từ lễ hội đến di sản: một sự quy đổi chưa sáng tỏ”, dịch từ bản tiếng Pháp [“De la fête au patrimoine : une conversion ambiguë”, Daniel Fabre], trong Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng). Nxb Văn hóa-thông tin, 2012, tr. 135-154.
 • Nguyễn Chí Bền, Dân ca  quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Les chants populaires quan họ de Bắc Ninh, le patrimoine immatériel de l’humanité). Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội, 2012. Song ngữ (Pháp-Việt). Phan Phương Anh biên tập tiếng Pháp.
 • Nguyễn Chí Bền và Bùi Quang Thanh, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội, 2012. Phan Phương Anh dịch Việt-Pháp.
 • “Một lễ hội tôn giáo Việt Nam tại làng Phù Đổng”, dịch từ bản tiếng Pháp [“Une fête religieuse annamite à Phù-đổng”, Gustave Dumoutier, Revue des religions,  Paris, 1893], trong Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Huyên, Hội Thánh Gióng – Les Fêtes de Thánh Gióng. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2009. Song ngữ (Pháp-Việt).
 • Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Huyên, Hội Thánh Gióng – Les Fêtes de Thánh Gióng. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2009. Song ngữ (Pháp-Việt). Phan Phương Anh biên tập.
 • “Nhân học”, dịch từ bản tiếng Pháp [“Anthropologie”, Elisabeth Copet-Rouger, Encyclopoedia Universalis France [Bách khoa toàn thư Pháp], 1995. Tome 2-519], trong Thông báo khoa học, Viện Văn hóa Thông tin, số 22, tháng 11/2007, tr. 187-218.
 • 8. Hội thảo khoa học, Semina chuyên ngành và các công trình khác
 • a. Hội thảo quốc tế
 • Phan Phương Anh & Lauren Meeker, “National Heroes, Local Daoism (Nội Đạo Tràng), Mother Goddess (Đạo Mẫu) and Lineage Ancestors: Politics and Religion in Contemporary Rural Vietnam”. 6th French Network for Asian Studies International Conference (FNASIC), Sciences Po, Paris, 26-28 June 2017.
 • Phan Phương Anh & Vũ Cảnh Toàn, “Vai trò của văn hoá trong thích ứng với biến đổi khí hậu”. Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hoá cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 13-14/12/2016.
 • “Nhân học chữ viết: lịch sử hình thành, các cách tiếp cận và tính cần thiết, triển vọng phát triển của ngành ở Việt Nam”. Hội thảo quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 29/09/2015.
 • Steve Déry, Nguyễn Ngọc Thùy và Phan Phương Anh, “To whom do the landscapes of Asia belong? “Landscape grabbing” in Lâm Đồng province of Vietnam?". 6th annual International Conference Intra-Asian Connections: Interactions, flows, landscapes, 22-24/10/ 2014 - Asian Dynamics Initiative, University of Copenhagen.
 • “Di sản hóa lễ hội truyền thống và tính thiêng của nghi lễ ”. Hội thảo quốc tế 10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO: Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai, Hội An, 22-24/06/2013.
 • “Bảo tồn văn hóa phi vật thể và những thách thức trong bối cảnh Biến đổi khí hậu: nghiên cứu trường hợp Cà Mau”. Hội thảo quốc tế Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Huế, 11-12/06/2012.
 • “Việc họ: tín ngưỡng thờ tổ tộc, tổ chức xã hội và biến đổi văn hóa ở làng Việt Bắc Bộ”. Hội thảo quốc tế Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam), Việt trì, Phú Thọ, 12-13/04/2011.
 • “Scripts and Spiritual Efficacy: Petition sheets (sớ) in Contemporary Vietnam” [Chữ viết và công hiệu tâm linh: sớ ở Việt Nam đương đại]. Hội thảo Nhân học Hoa Kỳ năm 2008 (American Anthropological Association 2008 Annual Meeting). Tiểu ban: “Những xu hướng hiện đại hoá: Sự biến đổi nghi lễ ở Việt Nam đương đại” [Competing Modernities: Transformations of Ritual in Contemporary Vietnam], San Francisco, 20-23/11/2008.
 • “Chữ quốc ngữ đi tìm bút lông. Một vài nhận xét về những tác động của việc thay đổi văn tự ở Việt Nam thông qua hiện tượng thư pháp chữ quốc ngữ”. Hội thảo Hiện đại và động thái của truyền thống của Việt Nam: Những cách tiếp cận Nhân học, Bình Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu, 15-18/12/2007.
 • “Invention d’une calligraphie vietnamienne” [Sáng tạo ra một nền thư pháp Việt], tham luận tham gia Ngày nghiên cứu về chữ viết, Trung tâm Anthropologie d’Ecriture [Nhân học chữ viết], Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socales à Paris [Trường Cao học khoa học xã hội Paris], 20/06/2007.
 • “The Writing of Modernity in the Vietnamese Context.” [Viết về hiện đại trong bối cảnh Việt Nam], Tham luận Hội thảo quốc tế EuroViet III, Amsterdam University, 07/1997.

b. Semina chuyên ngành

 • “From Religious Beliefs to Perception of Risk: the Case of Whale Worship in Vietnam” [Từ tín ngưỡng tôn giáo đến nhận thức về rủi ro”. Bài trình bày tại Trung tâm Khoa học Bền vững, Đại học tổng hợp Sunshine Coast, 07/04/2015.
 • “Autel des ancêtres chez les vietnamiens comme espace scriptural” [Bàn thờ tổ tiên người Việt - một không gian văn tự] ; “Ecritures au Vietnam: de l'importation de l'idéogramme et de l'alphabet à leur évolution vers les systèmes nationaux.” [Các hệ thống chữ viết ở Việt Nam: từ sự du nhập chữ biểu ý và chữ abc đến các hệ thống chữ viết của Việt Nam]. Semina về Văn hóa tại Espace (Trung tâm văn hóa Pháp), Hà Nội, 18/02 và 02/03/2009. (Dành cho các học viên bản ngữ tiếng Pháp)
 • “Phân tích nhân học về một số hiện tượng liên quan đến chữ viết: Trường hợp sớ và văn tự thờ cúng tổ tiên”. Semina tại Bộ môn nhân học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 17/10/2008.

c. Mội số công trình khác

 • “ Chơi tranh chữ”, Tạp chí Xưa và nay, số Xuân 2013.
 • À la découverte des chants alternés Quan họ de Bắc Ninh. Triển lãm về Di sản đại diện của nhân loại Quan họ Bắc Ninh do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Paris,  02-05/2012. (Phụ trách nội dung cùng với Christine Hemmet).
 • Ngôi nhà vượng khí. Phim màu DVD, 27 phút. Liên hoan phim Yunfest, Vân Nam, 03/2011. (Đồng đạo diễn cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung).
 • “Thư pháp quốc ngữ”. Bài nói trong chương trình “Tìm trong kho báu”, VOV2, 05 và 07/01/2011.
 • Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh lưu trữ tại Pháp. Triển lãm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Bảo tàng Dân tộc học thực hiện, 7/11/2009 - 7/02/2010. (Phụ trách nội dung cùng với Christine Hemmet).

9. Khen thưởng

 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ do đã có nhiều đóng góp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, 2013.
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter