CÁC BỘ MÔN

0 Comments

CÁC BỘ MÔN

Bộ môn Nhân học Kinh tế – Xã hội:

  • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Lâm Minh Châu
  • Giảng viên:

+ PGS. TS. Nguyễn Trường Giang

+ TS. Phan Thị Ngọc

+ ThS. Lương Thị Minh Ngọc

Bộ môn Nhân học Phát triển:

  • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính
  • Giảng viên:

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu

+ PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương

+ ThS. Trần Thuỳ Dương

Bộ môn Nhân học Văn hoá

  • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đinh Hồng Hải
  • Giảng viên:

+ TS. Nguyễn Vũ Hoàng

+ TS. Phan Phương Anh

+ TS. Đinh Thị Thanh Huyền