Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu Nhân học về thực hành chăm sóc sức khỏe ở một bệnh viện miền Bắc Thái Lan” của Viện Dân tộc học

Tọa đàm Khoa học: “Nghiên cứu Nhân học về thực hành chăm sóc sức khỏe ở một bệnh viện miền Bắc Thái Lan” Diễn giả: TS. Kyeong Seo, Giảng viên Khoa Nhân học, Đại học Yonsei Hàn Quốc. Địa điểm: Đọc thêm…